AMACORT - Corrosion and fouling

AMACORT (Antwerp Maritime Academy CORrosion Team) works on topics regarding maritime corrosion, corrosion modelling and antifouling technology.
On board

Introduction

Corrosie is al te vaak een sterk onderschatte bedreiging voor onze economie in het algemeen en voor de maritieme wereld in het bijzonder. In de westerse wereld zijn de kosten voor corrosie enorm: in een DNV-GL-rapport worden allround corrosiekosten vastgesteld op meer dan 500 miljard EUR voor de Europese regio alleen, of +/- 3,8% van het Europese BBP, verspreid over verschillende sectoren: de maritieme sector, havens, waterzuiveringsinstallaties, stoomproductie, duurzame energieproductie offshore. Specifiek voor de maritieme sector raamt men deze kost op meer dan 19%.

Ook fouling op scheepsrompen is een dure aangelegenheid. De kosten voor de Amerikaanse marine alleen worden geschat op $ 1-2 miljard over de laatste 15 jaar, omwille van de extra brandstof die nodig is, maar ook voor het reinigen van de romp, het verwijderen en overschilderen van verf, enz... Fouling heeft ook ecologische gevolgen: elke ton zware stookolie die extra wordt verbruikt aan boord, betekent een effectieve toename van 3,3 ton CO2-uitstoot in het schip. Bij een brandstofverbruik van 300 ton per dag (bijvoorbeeld door een containerschip) leidt een vermindering van het verbruik met 15% tot een emissiereductie van 150 ton CO2 per dag

Thema's die aangesneden werden in de afgelopen jaren behelzen onder andere het correct aanbrengen van corrosiewerende coatings op wanden van ballasttanks of op scheepsrompen, de effectiviteit van commerciële verven, en de corrosiesnelheid van maritieme structuren (damplanken, ballasttanks, scheepswrakken). Bij dit onderzoek wordt steeds nauw samengewerkt met de maritieme sector (rederijen, baggerbedrijven, de havens van Antwerpen en Oostende, verffabrikanten...) om de relevantie van het onderzoek voor de sector te kunnen garanderen, terwijl voor methodologische en technische aspecten een academisch netwerk werd uitgebouwd.