Assistent Nautische Faculteit - Exacte wetenschappen

 

 • Aanstelling als assistent (barema 502
 • Voltijds
 • Tewerkstelling vanaf 1 augustus 2024
 •   

Taakomschrijving

 • Onderwijsactiviteiten:
  • Je doceert theorie en praktijk binnen de exacte wetenschappen, voornamelijk fysica, maar ook wiskunde en onderzoeksmethoden, aan de opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde.
  • Je beoordeelt studenten, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en bij scripties.
  • Je gebruikt moderne onderwijstechnieken en -middelen en denkt mee na over leerdoelen, leerinhouden, competenties en werkvormen.
  • Je werkt mee aan kwaliteitsvolle ontwikkeling van het curriculum en studiemateriaal.
  • Je fungeert als spil voor wetenschapsvragen binnen onderzoeksprojecten aan de AMA.
 • Je ondersteunt de opleiding en je vak onder andere door deel te nemen aan vakgroepoverleg, wetenschapscommunicatie en informatiedagen.
 • Je werkt doorlopend aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.
 • Je participeert en engageert je in wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij een onderzoekslijn. Daarbij onderhoud je goede contacten met de industrie en werk je nauw samen met collega’s en andere onderwijsinstellingen.

 

Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de fysica of gelijkwaardig.
 • Je bent in het bezit van een relevant doctoraatsdiploma, of bent gestart met relevant doctoraatsonderzoek en staat op het punt je doctoraatsproefschrift te verdedigen binnen afzienbare tijd na aanstelling.
 • Je voldoet aan de vereiste talenkennis: Nederlands, Frans en Engels (attest ERK C1 verplicht voor Nederlands en Frans (Codex Hoger Onderwijs - Art.II.270)).
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be.

 

Jouw profiel

 • Je hebt sterke pedagogische kwaliteiten. Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen.
 • Je kan open en gerichte feedback geven.
 • Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.
 • Je hebt kennis van of bereidheid om je op korte termijn in te werken in de specifieke vereisten van de Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) van toepassing op de vakken die je doceert.
 • Je kan de brug slaan tussen de exacte wetenschappen en de maritieme wereld en hebt interesse in de hedendaagse en traditionele maritieme wereld.
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen (Ms Office, Kahoot, …) en bent snel in aanleren van software.
 • Je werklust en enthousiasme werken aanstekelijk.
 • Je bent enthousiast om je bij te scholen binnen je vakgebied en op pedagogisch vlak.

 

Pluspunten

 • Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur maritiem georiënteerd en/of aansluitend bij de onderzoekslijnen van Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool).
 • Je hebt een goede band met het maritieme onderzoeksveld en de maritieme industrie.

 

Wij bieden

 • Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België voor de opleidingen Nautische Wetenschappen (Ba. & Ma.) en Scheepswerktuigkunde (Ba. & Ma.). Je komt terecht in een dynamische en meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met de maritieme industrie en andere onderwijsinstellingen.
 • Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website
 • Een loon volgens het barema 502. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Conform het protocol geldelijke anciënniteit kan nuttige beroepservaring meegenomen worden in de anciënniteit berekening en dit met een maximum van 10 jaar.
 • De aanstelling is statutair tijdelijk.
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

 

Solliciteren?

 • Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs. Opgelet: enkel sollicitaties per aangetekend schrijven of afgegeven op ons algemeen secretariaat kunnen als ontvankelijk verklaard worden.
 • De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 31 mei 2024.
 • Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
  • Curriculum vitae met opgave van ervaring in en buiten het onderwijs
  • Afschriften van diploma’s en getuigschriften
 • De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. De datum van de selectiegesprekken wordt in een later stadium gecommuniceerd. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.